Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží od společnosti MBTerm-krby s.r.o. Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřujete jako kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a berete na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

Objednávat je možno jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku , telefonu, e-mailu či písemně na naši adresu:


MBTerm – krby s.r.o.
Konská 153
Třinec 739 61
IČ: 27840981

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou čí telefonickou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny. V objednávce je nutno uvést: označení kupujícího, adresu doručení zboží, tel. a e-mailové kontakty, označení zboží podle katalogového čísla a názvu, barvu zboží, velikost a počet kusů.Ceny uvedené v platném katalogu prodávajícího jsou cenami bez slev. V případě, že bude dohodnuta sleva, bude tato odečtena až při potvrzení objednávky. Slevy se nesčítají. Objednávka bude přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky bude zasláno prodávajícímu e-mailem. V potvrzení bude uveden přesný rozpis (specifikace) objednaného zboží včetně případných slev. U některých objednávek (větší množství zboží apod.) bude prodávající ještě kontaktován telefonicky. Doručením potvrzení objednávky nebo zasláním faktury kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy.

Objednávku lze zrušit do 24 hodin od jejího potvrzení prodavahícím,a to e-mailem nebo telefonicky. Ve zrušení objednávky je nutno uvést označení kupujícího a označení objednaného zboží.

3. Termín dodání zboží

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, 2-7 pracovních dnů, přičemž termín dodání bude upřesněn v potvrzení objednávky. “Dostupnost: Skladem”uvedená u výrobku znamená, že je zboží skladem na prodejně nebo u výrobce. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení (např. dopravní služba doručuje do 24 hodin, Česká pošta dle vlastních směrnic). Doklad o zaplacení zboží a daňový doklad budou doručeny s objednávkou. Náklady na dopravu jsou kupujícímu sděleny před odesláním zboží e-mailem, popř. telefonicky.

4. Dopravné a balné zboží

Náklady na balné jsou kupujícímu sděleny u každého zboží, v průběhu dokončení objednávky, před odesláním zboží, a to e-mailem, popř. telefonicky.

 • balné účtujeme vždy jen jednou, a to i v případě balení více balíků/palet!
 • doprava je vždy zdarma
 •  

  Balné v rámci ČR a SK

   

  Typ/hmotnost Cena v Kč
  Balné do 50kg 130,-
  Balné speciální do 50kg 400,-
  Balné speciální nad 50kg 800,-

  Cena vč. 21% DPH a včetně palivových příplatků a mýta! Pokud je v informačním panelu u zboží uvedeno “Doprava: Zdarma” balné se neplatí! (Platí pouze pro maloobchod)


   5. Způsob úhrady

 • hotově nebo kartou v prodejně
 • bankovním převodem
 • online platební kartou
 • dobírkou

 • 6. Odstoupení od kupní smlouvy

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:

  Kupující (fyzická osoba – nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo písemně odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním a neporušeném obalu, na vlastní náklady. V případě zákazkové výroby (uvedeno u zboží) odstoupit od kupní smlouvy nelze.

  O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet). Náklady spojené s balným vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

  7. Jiná ustanovení

  V případech, kdy:

 • se zboží již nevyrábí nebo nedodává
 • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
 • bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

  8. Ceny zboží

  Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

  9. Nepřevzaté zboží

  V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky, balné a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

  10. Řešení sporů

  Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

  Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení (“RŘ”) před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Místem, kde bude rozhodčí řízení probíhat je Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky pět tisíc korun českých a jedna a čtvrt násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, elektronicky (on-line), bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní, technické a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení. Strany se dohodly, že RŘ bude vedeno v prostředí internetu; žaloba včetně příloh se podává elektronicky na podatelně na portálu www.e-arbiter.cz. Strany pověřily rozhodce, aby vytvořil na portálu e-arbiter pro daný spor zabezpečené unikátní soudní fórum s elektronickým spisem (“SF”). Strany sjednaly, že po vytvoření SF je podání možno platně činit a důkazy předkládat pouze elektronicky vložením do SF, podání, výzvy a rozhodnutí se považují za doručené okamžikem jejich vyvěšení na SF a úkony účastníků a rozhodce s výjimkou rozhodčího nálezu nemusí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Strany výslovně zmocňují rozhodce, aby dle své úvahy rozhodl o tom, že on-line RŘ převede do písemné formy. Přístupové údaje do SF rozhodce stranám doručí elektronicky na e-mailové adresy nebo provozovatelem poštovních služeb; přitom se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování, uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz/vyvesni-deska .

  11. Reklamace

  Na veškeré zboží (mimo zboží s prodlouženou zárukou) se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mailem.Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží. Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

  12. EET

  Elektronická evidence tržeb je zde prováděná v BĚŽNÉM REŽIMU

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zroveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  13. Závěrečná ustanovení

  Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání objednávky kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

  Na základě novely zákona o ochranně spotřebitele evidované pod číslem 378/2015 Sb. Informujeme, že spotřebitelské spory, které se nepodaří vyřešit mezi kupujícím a prodejcem ke spokojenosti kupujícího, mohou být na základě žádosti kupujícího posouzeny mimosoudně Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz) jakožto zákonem určeným subjektem. Podnět k České obchodní inspekci podává kupující. Česká obchodní inspekce na základě dodaných podkladů předloží nezávislý a nezávazný odborný posudek. Další možnou platformou pro podání podnětu je webová aplikace ODR, kterou naleznete na tomto odkazu.

  Platnost obchodních podmínek od 31.12.2019.